بسته ماه تولد ?

این بسته استیکر ها ، برای کل کل شما با دوستاییتونه که از ماه تولدشون دارن تعریف میکنن خلاصه شاخ بازی در میارن ?✌️

فوق العاده است ?

با داشتن استیکر ماه تولدتون کل کل دوستتاتونو بخوابونید

استیکر ماهای تولد تلگرام

استیکر ماهای تولد تلگرام

فروردینTelegram.me/addstickers/FarvardinES

اردیبهشتTelegram.me/addstickers/OrdibeheshtES

خرداد Telegram.me/Addstickers/KhordadES

تیرTelegram.me/addstickers/TirES

مردادTelegram.me/addstickers/MordadES

شهریورTelegram.me/addstickers/SharivarES

كانال بزرگ سایت جوونه https://telegram.me/Javoneeh

مهر Telegram.me/addstickers/MehrrES

آبانTelegram.me/addstickers/AbaanES

آذرTelegram.me/addstickers/AzaarES

دیTelegram.me/addstickers/DeyES

بهمنTelegram.me/addstickers/BahmanES

اسفندTelegram.me/addstickers/EsfandES

1